KMI605A

测量参数:呼末二氧化碳、吸入二氧化碳、呼吸频率、血氧饱和度、脉率适用环境:院前检测、转运检测、急救及CPR监测、急诊科、手术室、重症监护、新生儿监护、睡眠监护技术参数:电源交流输入 100V-250V, 50Hz/60Hz正常工作条件 环境温度5-50°C            

  • 兼容性:

测量参数:呼末二氧化碳、吸入二氧化碳、呼吸频率、血氧饱和度、脉率

适用环境:院前检测、转运检测、急救及CPR监测、急诊科、手术室、重症监护、新生儿监护、睡眠监护


技术参数:电源交流输入 100V-250V, 50Hz/60Hz

正常工作条件 环境温度5-50°C

                       相对湿度 30-99%(非冷凝)

                       大气压55-115kPa

二氧化碳监测范围 0-150mmHg

呼吸频率监测范围 2-150 t/min

气体采样流量 50-250cc/min 可选

血氧饱和度监测范围 50-100%

脉率监测范围 20-250bpm